Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Κύκλου 1(ΑΠΚΟ, κωδικός ΟΠΣ 5047237)

 

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου»,

ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια), για όσους υποψηφίους υπέβαλαν την αίτησή  τους μέχρι και την 26/09/2021 (Κύκλος 1) και προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Κύκλου 1 (κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφέρεια), σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 6. Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων).

Επισημαίνεται ότι:

1.    Η Ε.Σ.Ε.Ε. θα προβαίνει σε τμηματική σύνταξη και δημοσίευση του καταλόγου των αποτελεσμάτων σε κύκλους, προκειμένου για την έγκαιρη και χωρίς καθυστερήσεις για τους ωφελούμενους έναρξη των ενεργειών του προγράμματος.

2.    Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι που δεν περιλαμβάνονται στον Προσωρινό Πίνακα Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων του Κύκλου 1 και έχουν υποβάλει την αίτησή τους μέχρι και την 26/09/2021, θα λάβουν ειδοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει για να προβούν σε διόρθωση των δικαιολογητικών τους όπου χρειάζεται.

3.    Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με email στην διεύθυνση epavlou@esee.gr  και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από την Ε.Σ.Ε.Ε. με σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων. Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://apko.esee.gr/ τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης (οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων).


Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης (περιλαμβάνεται ο Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Κύκλου 1) .