Η Ε.Σ.Ε.Ε., στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5047237, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 0.478 / 27-01-2020 του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε 4.260 ανέργους, με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν, νέες ή υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας στους δυναμικούς και αναπτυσσόμενους κλάδους της RIS3 (με έμφαση στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας - logistics και του εξαγωγικού εμπορίου), καθώς οι κλάδοι αυτοί απαιτούν αντίστοιχα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες από αυτούς που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν μελλοντικά.

Η Πράξη αφορά υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε 4.260 ανέργους και συγκεκριμένα:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη.
 • Θεωρητική Κατάρτιση και Πρακτική Άσκηση για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

  Η πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών (210 ώρες θεωρίας και 40 ώρες πρακτικής) σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Τα προγράμματα, αποσκοπούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

  Κάθε Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

  Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face)διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
 1. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 3. Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών / Διαλογέας
 4. Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 5. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
 6. Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού / Διεθνούς Εμπορίου.

  Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

  • Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων. Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθέντων. Η εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί είτε σε αίθουσα είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου θα έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

 

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα (1) από τα παραπάνω αντικείμενα κατάρτισης, σε μία περιφέρεια. Ενδεικτικά, οι σημαντικότεροι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης έχουν ως εξής:

 • Σύνολο ωρών κατάρτισης: 250 ώρες
 • Ώρες θεωρητικής κατάρτισης: 210 ώρες
 • Ώρες πρακτικής άσκησης: 40 ώρες
 • Η Πρακτική Άσκηση (όπου προβλέπεται), θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
 • Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη μεθοδολογία πρακτικής άσκησης για τους στόχους των συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης και η συνάφειά της με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να γνωρίσουν ουσιαστικά την πρακτική πλευρά του επαγγελματικού αντικειμένου στο οποίο καταρτίζονται.
 • Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής ή/και της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες και διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/ εργαζόμενων.
 • Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα.
 • Το σύνολο των Ωφελουμένων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στην προγραμματιζόμενη για το τμήμα του εξέταση. Εφόσον απουσιάσειή αποτύχει στην αρχικώς προγραμματισμένη εξέταση θα του δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε προγραμματισμένη για το τμήμα του επανεξέταση. Η εξέταση και η επανεξέταση θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης (Θεωρητική Κατάρτιση και Πρακτική Άσκηση)τωνπρογραμμάτων.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επανεξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις αρχικώς προγραμματισμένες.
 • Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσειςπιστοποίησης, του χορηγείται πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον ανάδοχο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων. Σε περίπτωση αποτυχίας του Ωφελούμενου χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε (μία ή δύο φορές).
 • Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζόμενων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι, οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Καταρτιζόμενοι που έχουν υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δε δικαιούνται οποιαδήποτε αμοιβή και εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.
 • Ο ωφελούμενος, κατά την έναρξη της συμμετοχής του στην Πράξη, υποχρεούται να συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στο Ν. 2472/1997.

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής, όπου προβλέπεται) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τα επιδόματα[1] καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά τις προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, τη Κατάρτιση και τη διαδικασία πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ όσον απαιτηθεί).

[1] Οι απουσίες έως του ποσοστού 10% των ωρών κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

 

Η συμμετοχή των ωφελούμενων στο σύνολο των Ενεργειών είναι υποχρεωτική, ενώ όποιος ωφελούμενος δεν ολοκληρώσει το σύνολο των Ενεργειών δε δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα.

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος:

250 X 5,00 € = 1.250,00 €.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής - Προϋποθέσεις - Απαιτούμενα κριτήρια

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι να είναι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980, και έχουν ατομικό εισόδημα μικρότερο από 16.000,00 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 26.000,00 ευρώ.

Συγκεκριμένα για να μπορούν οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης- μοριοδότησης θα πρέπει να :

 1. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 2. να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης,
 3. να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,
 4. να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι να είναι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980, και
 5. να έχουν ατομικό εισόδημα μικρότερο από 16.000,00 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 26.000,00 ευρώ.

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ.